ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv

-

1 1.6587 17Cr2Ni2Mo2 1018 20Mn3 1020 204 1022 20Mn5 1030 306 1040 407 1060 608 1065 659 1070 7010 1075 7511 1080 8012 1214 Y1213 1522 20Mn14 4037 37MnMo15 4118 20CrMo16 4135 35CrMo17 4142 42CrMnMo18 4320 20CrNi2Mo19 4720 20CrMnNiMo20 4820 20Ni4Mo21 5115 15CrMn22 5120 20CrMn23 5130 30CrMn24 5140 40CrMn25 - ±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv

-

Apr 16, 2013 · 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26 8019 20CrMo 27 .pdf.pdf, 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo 2 1018 20Mn 3 1020 20 4 1022 20Mn 5 1030 30 6 1040 40 7 1060 60 8 1065 65 9 1070 70 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 1.xls_www.lddoc.cn 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo2 1018 20Mn3 1020 204 1022 20Mn5 1030 306 1040 407 1060 608 1065 659 1070 7010 1075 7511 1080 8012 1214 Y1213 1522 20Mn14 4037 37MnMo15 4118 20CrMo16 4135 35CrMo17 ,www.lddoc.cn

.xls_www.lddoc.cn

1 1.6587 17Cr2Ni2Mo2 1018 20Mn3 1020 204 1022 20Mn5 1030 306 1040 407 1060 608 1065 659 1070 7010 1075 7511 1080 8012 1214 Y1213 1522 20Mn14 4037 37MnMo15 4118 20CrMo16 4135 35CrMo17 ,www.lddoc.cn.xls_www.lddoc.cn 1 1.6587 17Cr2Ni2Mo2 1018 20Mn3 1020 204 1022 20Mn5 1030 306 1040 407 1060 608 1065 659 1070 7010 1075 7511 1080 8012 1214 Y1213 1522 20Mn14 4037 37MnMo15 4118 20CrMo16 4135 35CrMo17 ,www.lddoc.cn[za]_ 1 1.6587 2 1018 3 1020 4 1022 5 1030 6 1040 7 1060 8 1065 9 1070 10 1075 11 1080 12 1214 13 1522 14 4037 15 4118 16 4135 17 4142 18 4320 19 4720 20 4820 21 5115 22 5120 23 5130 24 5140 25 5150 26 8019 27 8119 28 8219 29 8319 30 8630 31 8660 32 8740 33 070M20 34 070M20B 35 070M20Cr 36 070M55 37 070M55B 38 070M55Cr 39 080A32 40 080A42 41 080M40 42

_

Feb 05, 2013 · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnvsaph 440 material equivalentent 22 ent 25 ent 27 er55 b2 er55 b2mn er55 b2mnv; european standard spec for bulb flats; sale china new product sheet in coil; galvanized 4legs angles steel tower; q235 steel astm equivalent chemical composition; modern hot sale tube cutter machine steel; 0 7 mm thick aluminum roofing sheet; 1cr17mn6ni5n steel coil

Have a question or need a custom quote?

Please contact us [email protected]